Stichting Abraham Path Initiatief, gevestigd aan de Burgvlietkade 62 te
Gouda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
abrahampath.nl
Postadres: Burgvlietkade 62, te Gouda
stefan.szepesi@gmail.com
+31647661881

Stefan Szepesi is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Abraham Path Initiatief en is te bereiken via stefan.szepesi@gmail.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Abraham Path Initiatief verwerkt je persoonsgegevens doordat je donateur, leverancier of een ander type relatie.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Donatiegeschiedenis
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via stefan.szepesi@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Stichting Abraham Path Initiatief verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw donatie
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen om uitleg te geven over ons werk en het belang van je donatie.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Abraham Path Initiatief neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Abraham Path Initiatief tussen zit. Stichting Abraham Path Initiatief gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Salesforce
Office 365

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Abraham Path Initiatief bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam – uiterlijk 1 jaar na laatste contact – Persoonlijke communicatie
– Geslacht – uiterlijk 1 jaar na laatste contact – Persoonlijke communicatie
– Geboortedatum – uiterlijk 1 jaar na laatste contact – Persoonlijke communicatie – Geboorteplaats – uiterlijk 1 jaar na laatste contact – Persoonlijke communicatie
– Telefoonnummer – uiterlijk 1 jaar na laatste contact – Persoonlijke communicatie
– E-mailadres – uiterlijk 1 jaar na laatste contact – Persoonlijke communicatie
– Bankrekeningnummer – uiterlijk 1 jaar na laatste contact – Persoonlijke communicatie
– Donatiegeschiedenis- uiterlijk 5 jaar na laatste donatie – voor donatietrend analyse.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Stichting Abraham Path Initiatief verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Abraham Path Initiatief gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Abraham Path Initiatief en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar stefan.szepesi@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Stichting Abraham Path Initiatief wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Abraham Path Initiatief neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via stefan.szepesi@gmail.com.